LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Rörbäcksnäs gruppbostad "Näset"

Besöksadress: Rörbäcksnäs 200, LIMA
Postadress: Rörbäcksnäs, 780 64 LIMA
Placeringsansv: Helena Sjökvist och Olov Kilsberger, 0587-552965 eller 0587-551966
Platsantal: 6
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Kungsängen i Nora AB arbetar sedan snart 25 år med Bostad med särskild service enligt 9§9 LSS. Vår målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt, tillhörande personkrets 1. Många av de boende har tilläggsproblematik. Många av de som bor i våra gruppbostäder har ett stort omvårdnadsbehov. De behöver en tydlig struktur och dagliga rutiner är därför viktiga.

Verksamhetsinriktning: Kungsängen i Nora AB har i dagsläget 10 gruppbostäder för personer med medfödda funktionsnedsättningar. Inriktningen är en målgrupp som tillhör personkrets 1:1 men som har tilläggsproblematik som till exempel psykiatridiagnoser. Vi har stor erfarenhet av personer med komplex problematik, många gånger med utagerande beteende. Vårt koncept är att ta emot personer där det varit svårt att hitta boendeformer som passar samt att ta emot personer i akuta situationer.
Vårt arbetssätt bygger på att skapa stabila och trygga relationer mellan boende och personal där den boendes värdighet och integritet står i fokus.
Kungsängens gruppbostäder har idag uppdrag från flera olika kommuner i Sverige.

Målsättningen är att ha en god och regelbunden kontakt med myndigheter och anhöriga.

Huvudman: Kungsängen i Nora AB

Org nr: 556714-0420

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: När det inkommer en förfrågan om plats hos oss vill vi först gärna ta del av en avidentifierad utredning samt ha ett personligt möte med placeringsansvarig samt handläggare i kommunen. En bedömning görs om vi kan ta emot och i så fall på vilket av våra boenden. Tillsammans gör vi en planering om hur placeringen ska gå till samt kommer överens om pris. Kungsängen i Nora AB bedriver även DV enligt LSS 9:10, en placering innebär ofta en kombination om både boende samt DV. Vi har ett dagcenter som är beläget centralt i Nora dit alla som bor hos oss är välkomna, men vi arbetar också med individuella lösningar om behov finns. Avtal upprättas med aktuell kommun enligt överenskommelse.

"Rörbäcksnäs gruppbostad "Näset"" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Neuropsykiatriska diagnoser
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO