LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Nytida LSS - Samlingssida

Tfn: 020-662020

Besöksadress: Solna
Postadress: Evenemangsgatan 21, 17129 Solna
Placeringsansv: Placeringssamordnare, placeringsforfragan@nytida.se, 020-662020
Platsantal: -
Lagrum: Övrigt


Målgrupp: Barn, unga och vuxna.

Verksamhetsinriktning: Gruppbostad: Den enskilde får stöd och hjälp med sådant denne vill och när denne behöver det, till exempel få stöttning i att komma upp i tid på morgonen, handla, laga mat, städa eller att tvätta. Annan hjälp som kan ges är att följa med till läkare, tandläkare eller andra besök. Vi erbjuder möjligheten att göra egna aktiviteter och aktiviteter i sällskap med de övriga personerna som bor i gruppbostaden. Vi kan gå på bio, fika, shoppa, spela bowling, simma eller vara ute i naturen.

Serviceboende: Att flytta till en egen lägenhet innebär en ökad självständighet och ett ökat eget ansvar. Ett serviceboende kan kännas tryggt då den enskilde bor i egen lägenhet och får stöd och service i en trygg miljö, där vi stöttar i de dagliga sysslorna och fritidsaktiviteter. Exempel på stöd kan vara att få stöttning med städning, att komma upp i tid på morgonen, att göra en inköpslista eller att någon följer med och handlar. Ibland kan man behöva samtalsstöd till exempel inför ett läkarbesök. Personal finns tillgänglig dygnet runt och ger stöd i den omfattning den enskilde behöver och utifrån dennes behov.

Barn och ungdomsboende: Nytida har boenden för barn och ungdomar upp till 21 år eller fram till dess att skolgången är avslutad. På några av våra barn- och ungdomsboenden tar vi emot yngre barn i förskoleålder. Vi har också möjlighet att ta emot barn och ungdomar med dubbeldiagnoser (autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada). Boendena och boendemiljön är anpassade efter de barn och unga som bor där. Vi erbjuder en strukturerad och förutsägbar omgivning och ett likartat arbetssätt. Vi använder schema, bildstöd och andra hjälpmedel när det behövs. Vi ger stöd i skolarbetet och stöttar med läxläsning och vill ha ett nära samarbete med skolan. På våra barn- och ungdomsboenden får barnet eller ungdomen vara med i ett sammanhang och umgås med andra när hen vill det. Vi äter tillsammans, ser på film, umgås, tränar, provar nya aktiviteter och gör utflykter.

Daglig verksamhet: En dag på daglig verksamhet kan se ut på många olika sätt. Aktiviteter och sysselsättning utformas utifrån varje enskild persons intressen. Arbetsdagens längd och antal dagar den enskilde är på plats varierar också utifrån sina förutsättningar. Intressen styr och olika aktiviteter kombineras till ett eget veckoschema.
Här följer några exempel på vad man kan göra på en daglig verksamhet: göra jobb åt olika företag inne på verksamheten eller ha praktik och göra arbetsuppgifter ute på företagen. Träna på gym, jogga, dansa eller simma för att öka kondition och koncentration, bli starkare och må bättre. Måla, fota, filma eller spela instrument och sjunga. Den som gillar djur kan välja en verksamhet med sådan inriktning. Den som delar ett intresse med andra kan skapa en arbetsgrupp, till exempel om mat- eller dataspel. Att umgås och arbeta i grupp kan också vara ett sätt att träna social samvaro.

Nytidas ramverk för pedagogik – vårt arbetssätt
Vårt ramverk för pedagogik består av fem områden, eller pusselbitar. Dessa fem områden ger oss förhållningssätt, underlag för reflektion och utformning av arbetssätt så att vi tillsammans med den enskilda personen kan komma fram till vad som fungerar bäst för just honom eller henne. Det är så vi utformar stöd och arbetssätt individuellt.

Tillgänglighet: Tillgänglighet betyder att fysiska, kognitiva och kommunikativa delar av miljön är anpassade utifrån behoven hos alla som vistas där. Tillgängligheten underlättar för alla att göra det som är tänkt och planerat. På så sätt stärks upplevelsen av förutsägbarhet och kontroll. En god tillgänglighet minskar utmanande beteenden som annars kan väckas av fysiska utmaningar i ett rum, otydlighet eller brist på kontroll.

Bemötande: Vårt bemötande utgår från alla människors lika värde. Det bygger på värme, glädje, respekt och kunskap samt god kännedom om dem vi stöttar.
Vi har positiva förväntningar på var och en och tror på att människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Vi tillämpar lågaffektivt bemötande och anpassar krav utifrån dagsform och livssituation.

Motivation: Vi arbetar tillsammans för att hitta och bygga vidare på motivation. Motivation ger hopp och meningsfullhet och stärker tilltron till den egna förmågan. Vi utgår från det som fungerar och bygger vidare på styrkor och intressen.
Vi stöttar med att tydliggöra målet och visar att vägen dit är möjlig.

Samarbete: Vi arbetar för att ge förutsättningar för tillitsfulla relationer och goda samarbeten. Dessa formar vi tillsammans med omsorgstagaren utifrån aktuellt nuläge, behov och förutsättningar.
Våra medarbetare samarbetar för att säkra ett gemensamt arbetssätt och att vi alla arbetar med den enskilde personens behov i centrum.

Helhetssyn: Helhetssyn innebär att vi utgår från personens hela livssituation.
Det handlar om att försöka förstå både svaga och starka sidor och samspelet med den omgivande miljön. Vi ser styrkor, svårigheter, behov, önskemål och omvärldsfaktorer. Helhetssyn innebär en förståelse för att det vi ser av ett beteende bara är en liten del, toppen av isberget. Med en helhetssyn kan vi stötta personen att mobilisera sina egna resurser för att få inflytande och kontroll över sitt liv.

Personlig pedagogik, utifrån de fem olika ramverksbegreppen och inom ramen för vårt uppdrag formar vi tillsammans med var och en fungerade strategier och arbetssätt utifrån hens behov och önskemål.

Geografi: Hela Sverige

Upptagningsområde: Hela Sverige

Övriga upplysningar: Nytidas placeringssamordnare kan snabbt hjälpa till att hitta den verksamhet som på bästa sätt möter behoven hos den som behöver vårt stöd. Kontakta oss på placeringsforfragan@nytida.se eller via telefon 020.66 20 20. Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea.

"Nytida LSS - Samlingssida" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Demens
Dubbeldiagnos
Hjärnskada
Huntingtons sjukdom
Inlärningsvårigheter
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
LOV-godkänd
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO