LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Team J-son

Tfn: 036-33 30 440
Fax: 036-33 30 441

Besöksadress: Skolgatan 2, JÖNKÖPING
Postadress: Box 474, SE-551 16 JÖNKÖPING
Föreståndare: Håkan Stenberg, 036-33 30 440
Placeringsansv: Anna Maxe, 036-33 30 444
Platsantal: 16 (24) HVB-platser, SOL, LVU, LSS "ett barn, ett boende, ett boendeteam" samt 6 LSS 9:8-platser "skolveckohem må-sö"
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Team J-son är en glad verksamhet för unga i åldrarna 10-23 år.
Vi är ett slittåligt HVB med skola genom Magnus Ladulåsskolan och öppenvårdsinsatser genom Hälsocentrum.
Utmaningen för oss är att skapa hållbara förutsättningar för unga och elever att lära och Lära och Lyckas.
Det är att hitta drivkraften igen och motovationen hos unga som gör att vardagen blir rolig och lustfylld.
Vi driver en verksamhet där Boende, Skola och Hälsa är integrerade med varandra med valbara insatser.
Möt oss gärna i vår vardag!

Våra målgrupper är unga med en problematik av
Autismspektrumtillstånd, ADHD, Tourettes syndrom,
Intellektuell funktionsnedsättning,
Psykiatrisk- och/ eller social problematik,
Beteende-, känslomässiga och/eller relationssvårigheter,
sexuell problematik, självskadebeteende samt skolsvårigheter

Välkommen till kontakt via info@teamj-son.se - Läs mer via vår hemsida www.teamj-son.se
Du når oss via 036 - 33 30 440

Verksamhetsinriktning: På Team J-son finns mycket erfarenhet av att anpassa kravnivån utifrån de individuella svårigheter som finns. Vi har även stor kunskap om de funktionsnedsättningar som vanligen förekommer.
Det gör i sin tur ett anpassat och konstruktivt bemötande där den unge får lära och lyckas med god vägledning. I vardagen är boendet anpassat med god struktur och bemötande utifrån problembild. Vårt bemötande är lågaffektivt, ärendeanknutet samt baserat på en tydliggörande pedagogik med stöd av individuella hjälpmedel.

I Magnus Ladulåsskolan är skolmiljön anpassad för att ge studieresultat genom eget studierum.
Genom vårt hälsoteam kan vi agera stöd och ge vägledning när måendet sviktar för att skapa förutsättningar att må bra igen.

Hör av dig så lyssnar vi in ditt ärende. Vi berättar gärna mera om vårt bemötande med unga där vi ger varje ungdom ett eget individanpassat bemötande. Team J-son är en plats för utveckling sedan 1971.

Geografi: Centralt i Jönköping.

Huvudman: Team J-son

Org nr: 556253-3512

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vi tar emot förfrågningar via info@teamj-son.se för vidare matchning av barn, insats genom boende och boendeteam.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Välkommen till kontakt!
Ta del av vårt material och läs mer www.teamj-son.se
Välkommen in till vår vardag genom Instagram

"Team J-son" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 6p. - Korttidsvistelse utanför hemmet
LSS 9: 7p. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
LVU-tillstånd
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LOV-godkänd
LPT
LVU
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO