LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Hemma Omsorg AB

Tfn: +46102228792

Besöksadress: Kråkeredsvägen 93, Borås. Båtsmansvägen 2, Älvängen, Jönköping
Postadress: Lilla Västansjö 3, 555 92 Jönköping
Föreståndare: Maria Seth, 0702-69 30 53
Placeringsansv: Peter Andren, 0708 - 93 41 13
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: BoU 13-17 år i vissa fall upp till 21

Verksamhetsinriktning: Vi vill skapa ett hållbart företag och det kan förklaras med att ¨med mindre göra mer¨. Det handlar om att allt vi gör i våra boenden ska vara hållbart utifrån områden som sociala, miljö och ekonomiska frågor.

Vi vill maximera den positiva påverkan och minimera den negativa påverkan på miljö, samhälle och människa. Att sköta och utveckla företag på ett hållbart sätt innebär att göra mer än lagar och regler säger - det innebär att vi tar vårt ansvar för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Vision
Vår vision är att skapa ett företag som ligger i framkant när det gäller utveckling i den sociala sektorn. Det kan vi endast göra om vi är lyhörda och prestigelösa i vårt förhållningssätt och bemötande.

Våra värderingar
Att i en trygg miljö med personer som har kunskap om människan, och de individuella förutsättningar skapa ett Hemma fyllt av utveckling och glädje. Din dag är vår dag. Dölj..

Utvärdering/Uppföljning
Uppföljning sker utifrån genomförandeplanen och den rapportering som respektive socialtjänst efterfrågar.

Utslussning/Eftervård
Görs upp tillsammans med den unge, vårdnadshavare, skola och socialtjänst.

Skola/Kursverksamhet
Inför inflytt till boendet har kontakt tagits med samordnare på kommunen där vi finns. En plan görs upp för att så snabbt som möjligt skola skall börja fungera.

Sysselsättning
Skola kan kombineras med praktik då det finns behov av det.

Behandling/Insatslängd
Insatslängden är individuell och utgår ifrån genomförandeplanen och de mål som sätts där.

Organisation/Personal
Minst 50% av personalen kommer att ha en adekvat eftergymnasial utbildning, se nedan. Samt resterande personalgrupp adekvata gymnasieprogram enligt nedan.
Gymnasieprogram:
Omvårdnadsprogrammet, Barn och fritidsprogrammet.

KY, YH & FHSK- utbildningar:
Behandlingspedagog/assistentutbildning, personlig assistentutbildning, socialpedagogutbildning.
Universitet/högskola-utbildningar:
Socionomutbildning, Arbetsterapeututbildning, lärarutbildning.

Ledning och personal i Hemma omsorg har en lång erfarenhet av LSS och andra verksamheter inom social omsorg. Vid anställning kommer all tillsvidareanställd personal genomgå utbildning i lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och funktionsnedsättningar. Vid behov köps adekvat utbildning in för att öka kompetensen hos personalen.

Konsulter
I de fall och inom de områden vi behöver kommer konsulttjänster köpas in av erfaren konsulter på respektive område.

Handledning
Handledning kommer köpas in vid behov.

Samverkan
Vi kommer på de orter vi finns aktivt arbeta med de skolor, föreningar och intresseorganisationer verkar. För Hemma omsorg är det viktigt att vi finns med i sociala miljöer och ger något tillbaks till samhället.

Kvalitets-/Miljöarbete
Vi tar stöd i vårt arbete genom att använda oss av Sveriges Miljömål och aktivt arbeta med de mål som passar vår verksamhet.
De punkter som redogörs på deras hemsida och de miljömål som redovisas i de dokument som vi arbetar med skall vara ett pågående arbete i vår verksamhet.
Vi skall använda Sveriges miljömål i företagets intressent analys och klarlägga med hjälp av åtgärdslistan vilka förväntningar dessa mål ställer på företaget idag, och vilka krav som kan komma att ställas bland annat från företagets intressenter i framtiden.
Detta blir även en del i företagets omvärldsanalys.

Fortbildning
Den tillsvidareanställda personalen kommer att ha en individuell utbildnings och utvecklings plan som kontinuerligt kommer uppdateras.

Kommunikation/Avstånd
Bussar och kommunikation finns i anslutning till boendet. Då det ej går att använda kommunala kommunikationer kommer färdtjänst eller boendets bil att användas.

Övrigt
Stor kompetens finns i Diabetes typ 1.

Geografi: Idag har vi 2 9:8 boenden.
Kråkans Barn och Ungdomsboende. Kråkeredsvägen 93, Borås
Båtsmans Barn och Ungdomsboende. Båtsmansvägen 2, Älvängen

Huvudman: Hemma Omsorg AB

Org nr: 559271-9743

Upptagningsområde: HELA SVERIGE

Inskrivningsförfarande: Inskrivningsförfarande
Verksamhetschef och stödperson besöker den unge och dess vårdnadshavare. En kartläggning görs och det planeras för besök på boendet. En genomförandeplan upprättas tillsammans med den unge, socialtjänst och vårdnadshavare innan inflytt. Genomförandeplanen ligger sedan till grund för de behov ungdomen har.

Språk: Engelska, Somaliska, Kurdiska, Persiska, Arabiska

"Hemma Omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO