LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Tfn: 0520-155 07

Besöksadress: Forstenagatan 49, TROLLHÄTTAN
Postadress: Forstenagatan 49, 461 43 TROLLHÄTTAN
Föreståndare: Anna Kågeson, 0705 115 967
Placeringsansv: Verksamhetschef Lijana Sahlsten, 0703-79 52 48
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Pojkar och flickor med autismliknande tillstånd, ADHD, emotionellt instabil personlighetsstörning samt självdestruktivitet i åldrarna 13-21

Verksamhetsinriktning: Gröna Villans grundläggande syfte är att stärka ungdomarnas förmåga till ett fungerande och självständigt liv samt stödja ungdomarna i att vara delaktiga i samhället och ta del av dess utbud av aktiviteter och upplevelser.
Vi erbjuder en konkret och strukturerad verksamhet med individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad som utgår från ungdomarnas individuella behov och önskemål.
Tillsammans med varje enskild ungdom arbetar vi fram fungerande strategier både inför vardagsutmaningar men även inför de plötsliga, starka känslor som kan vara svåra att hantera. Genom ett pedagogiskt förhållningssätt, strukturerad och förutsägbar miljö samt hög personaltäthet får ungdomen hjälp med att:
- utveckla den egna kommunikationen samt klara av att förmedla sina behov och önskningar
- hitta fungerande strategier för att hantera vardagliga utmaningar
- skapa förutsättningar för en fungerande skolgång
- skapa en positiv självbild samt självinsikt
- hitta fungerande strategier för att kunna identifiera och hantera starka känslostormar och impulser
- lära sig att fylla sin fritid med meningsfullt innehåll och kunna leva ett värdig och aktiv liv
Som grund i allt pedagogiskt arbete med ungdomar är byggandet av tillit en avgörande faktor, därför personalens bemötande och förhållningssätt genomsyras av respekt för ungdomarnas integritet, önskningar och idéer. Genom öppenhet och nära kontakt skapar vi trygghet för både ungdomar och deras föräldrar. Vi ser föräldrarnas kunskap som en tillgång som vi tar tillvara för att kunna ge bästa möjliga stöd till deras barn.

Skolgång
Vi jobbar aktivt för att möjliggöra en välfungerande skolgång för ungdomarna. Genom en nära kontakt med lärare och skolledningen försöker vi hitta individuella lösningar och arbetssätt som motiverar ungdomen till att delta i undervisningen och känna meningen med den.
Skolgång tillhandahålls vid kommunal skola i samverkan med hemkommunen. Boendet följer ungdomens skolgång via ett tätt samarbete med lärare och diskuterar kontinuerligt ungdomens utveckling och behov av pedagogiskt stöd.

Aktiviteter
Vi lägger stor vikt vid en meningsfull vardag som innehåller individanpassade aktiviteter. Gröna Villan erbjuder målstyrda och upplevelsebaserade aktiviteter som utgår ifrån ungdomarnas individuella intressen och förutsättningar och kan bl.a. innefatta aktiviteter såsom utflykter, promenader, fiske, träning, gemensam matlagning, filmkvällar, musik, tipspromenader, bad, önskeaktiviteter m.m. Vi ser till att ungdomarna får möjlighet att vistas i natur och utemiljöer.
Verksamheten möjliggör för ungdomen att delta i samhällslivet genom att:
• ungdomarna får personalstöd för att utveckla sina intressen och ta del av frididsverksamheter och kulturella aktiviteter
• personalen ledsagar till och från aktiviteter som ungdomarna behöver stöd med
• ungdomarna uppmuntras till att testa nya aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar
• ungdomarna ges möjlighet att vidga sitt sociala nätverk och hålla kontakt med släkt och vänner

Personal
Gröna Villans personal har specifik kunskap och erfarenhet av målgruppen inom autismspektrum, ADHD, emotionellt instabil personlighetsstörning samt självdestruktivitet. Arbetsmetodik, pedagogik samt kommunikationshjälpmedel är alltid individuellt anpassade till varje enskild brukare och hens behov.
Vårt arbete vilar på gedigen autismspecifikkunskap, och alla i personalgruppen har kontinuerlig kompetensutveckling inom neuropsykiatriska diagnoser samt självdestruktivt beteendeproblematik.
De flesta i medarbetargruppen har en pedagogisk utbildning, omvårdnadsutbildning (undersköterska) eller socialutbildning (stödpedagog).
All personal har personlig lämplighet för yrket avseende personlig mognad, social och emotionell kompetens och samarbetsförmåga.

Geografi: Trollhättan, Västra Götaland

Huvudman: Gröna Villan AB

Org nr: 556890-6779

Upptagningsområde: Hela landet

"Bostad med särskild service för barn och ungdomar" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
CP
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO