LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Gröna Villan bostad med särskild service för barn och ungdomar

Tfn: 0520-155 07

Besöksadress: Forstenagatan 49, TROLLHÄTTAN
Postadress: Forstenagatan 49, 461 43 TROLLHÄTTAN
Placeringsansv: Verksamhetschef Lijana Sahlsten, 0703-79 52 48
Platsantal: 4
Lagrum: LSS 9:8, Bostad med särskild service för barn och ungdomar


Målgrupp: Boende för barn och ungdomar med autism, autismliknande tillstånd med eller utan utvecklingsstörning i åldrarna 13-21

Verksamhetsinriktning: Gröna Villans grundläggande syfte är att stärka ungdomarnas förmåga att leva ett så omväxlande och självständigt liv så möjligt, stödja ungdomarna i att vara delaktiga i samhället och få möjlighet att ta del av dess utbud av aktiviteter och upplevelser. Vi erbjuder en konkret och strukturerad verksamhet med individuell anpassat stöd, service och omvårdnad som utgår från ungdomens behov, önskemål, vilja och känsla.
Genom en pedagogisk förhållningsätt, ett hemlik boende, strukturerad och förutsägbar miljö samt hög personaltäthet får ungdomen hjälp och rätt anpassad stöd för att:

•utveckla kommunikation och den sociala förmåga på ett sådant funktionellt sätt som möjligt
•utveckla förmågor att klara sina vardagliga behov
•stärka och stimulera intressen och förmågor som ungdomen är särskild bra på vilket bidrar till ökad självförtroende
•fylla sin fritid och icke organiserande perioder med meningsfullt innehåll för att kunna leva ett värdig och aktiv liv
•ungdomen får stöd till en välfungerande skolgång

Målet är att verksamheten håller en god kvalitet som främjar ungdomens integritet, reella inflytande och delaktighet.

Vi arbetar utifrån en personlig genomförandeplan vilket ger en samlad beskrivning av vad, när och hur ungdomen får sina behov och önskemål av omvårdnad och service tillgodosedda samt beskriver ungdomens kortsiktiga och långsiktiga mål för utveckling. Med den personliga planen som verktyg bryter vi ner mål i mindre projekt. Vi inventerar styrkor och talanger hos ungdomen som utgör grunden för målbeskrivning. Svårigheter och motgångar analyseras och omhändertas i form av aktiviteter som stöder måluppfyllelse. Vi ger individuell anpassat stöd och hjälper ungdomen i dennes vardag genom att skapa struktur, rutiner och planering.
Vi är förtrogna med varje ungdoms individuella behov och önskemål och har som uppgift att se till att ungdomen har en fungerande och meningsfylld fritid som främjar till den positiva utvecklingen, vi stöttar ungdomen i att skapa och upprätthålla sociala kontakter samt initiera gemensamma aktiviteter.

Arbetssätt
Ett pedagogiskt arbetssätt och bemötande är viktigt när det gäller ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och ska omfatta alla de områden som är betydelsefulla under hela livet; kommunikation, arbets-, sociala-, fritids- och vardagsfärdigheter. Genom tydliggörande pedagogik Gröna Villan stödjer ungdomarna i dessa områden. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, människors handlingar och miljön begriplig och därmed hanterbar. Målet är att skapa förutsättningar för ungdomarna att bli delaktiga och så självständiga som möjligt i olika situationer och aktiviteter livet igenom. Som grund i all pedagogisk arbete med ungdomar är en relations och tillits byggande oerhört central. Vi lägger fokus på den positiva och utgår från ungdomens intressen och resurser samt hittar strategier för att hantera förändringar i vardagen.

Skolgång
Vi jobbar aktivt för en fungerande skolgång. Genom en nära kontakt med läraren och skolledningen försöker vi hitta individuella lösningar och arbetssätt som motiverar ungdomen till positiv inlärning. Skolgång tillhandahålls vid kommunal skola eller via hemundervisning i samverkan med hemkommunen. Kontaktperson följer ungdomens skolgång via ett tätt samarbete med lärare och diskuterar kontinuerligt ungdomens utveckling och behov av pedagogiskt stöd. Ungdomens kontaktperson finns till förfogandet även som resurspersonal under skoltiden, då ungdomen behöver inte knyta an till ytterligare en ny person.
Föräldrar
Genom öppenhet vill vi skapa trygghet för både ungdomar och deras föräldrar. Vi är övertygade om att föräldrarna är experter på sina barn och därför ser vi till att föräldrarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Vi ser föräldrarnas kunskap som en tillgång som vi tar tillvara för att kunna ge bästa möjliga stöd till deras barn.
Det finns goda övernattningsmöjligheter för föräldrar och syskon i anslutning till ungdomen.
Aktiviteter
Vi lägger stor vikt vid en meningsfull vardag som innehåller individanpassade aktiviteter. Djur och natur är en betydelsefull del i verksamheten som skapar goda möjligheter till samspel och utveckling. Vi ser till att ungdomarna får möjlighet att vistas i natur och utemiljöer där de kommer i kontakt med djur och ges även möjlighet till terapeutisk ridning. Vi använder ungdomens naturliga nyfikenhet för djuren som en bro som gör det möjligt för oss att dela upplevelser och samspel med ungdomen.
Gröna Villan erbjuder målstyrda och upplevelsebaserade aktiviteter som utgår ifrån ungdomens intressen och förutsättningar såsom utflykter, promenader, träning, gemensam matlagning, filmkvällar, musik, avslappning i sinnesstimulansrummet, tipspromenader, bad, önskeaktiviteter m.m.
Aktiviteter ordnas regelbundet såväl i boendet som ”ute i samhället”. Det finns en egen, individuell anpassad fritidsaktivitet utanför boenden samt en gemensam aktivitet. Varje vecka görs en veckoplanering av aktiviteter, där ungdomen ges möjlighet att påverka aktivitetsschemat.

Personal
Gröna Villans personal har specifik kunskap och erfarenhet av målgruppen, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning, metoder och hjälpmedel för kommunikation samt metodik och pedagogik.
Vårt arbete vilar på gedigen autismspecifik kunskap, och alla har kontinuerlig handledning kring funktionshindret av kompetenta handledare.
Vi strävar efter hög kontinuitet i personalgruppen och i allt vi gör försöker vi stimulera varje individs intressen och förmågor i en trygg miljö som präglas av personalens lyhördhet, engagemang, värme och humor.

Geografi: Trollhättan

Huvudman: Gröna Villan AB

Org nr: 556890-6779

Upptagningsområde: Hela landet

Övriga upplysningar:

Läs mer i vår broschyr!

"Gröna Villan bostad med särskild service för barn och ungdomar" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Autismliknande tillstånd
Lagrum
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO