LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Amicare Göklund Lågaffektivt bemötande med stöd av Bo Hejlskov

Tfn: 073 541 84 72

Besöksadress: Göklundsvägen 9, Hofors
Postadress: Göklundsvägen 9, 813 31 Hofors
Föreståndare: Susanne Sallami, 073 541 84 72
Placeringsansv: Susanne Sallami, 073 541 84 72
Platsantal: 5
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Dubbeldiagnos, asperger, Autismliknande tillstånd, Autistiska syndrom. Vi tar emot personer med diagnos samt tilläggsproblematik. Vi arbetar lågaffektivt med lågaffektiva metoder utvecklade av Bo Hejlskov som vi arbetar med och som handleder vår arbetsgrupp.

Verksamhetsinriktning: Vi tar emot brukare som har diagnos och tilläggsproblematik såsom psykiatri och missbruk. Även brukare med diagnoser fler än en, är en målgrupp vi riktar oss mot. Ofta är det brukare som inte kan bo på ett vanligt boende eller annan form där man har svårt att tillgodose dessa brukares rättigheter och livsvillkor. I personalgruppen finns lång erfarenhet av brukare med svår problematik och insikt om varje brukares integritet och rättigheter.

Vi arbetar med genomförandeplanen som styrdokument. Genomförandeplanen uppdateras kontinuerligt under året, och är ett levande dokument. Detta gör att brukaren blir mer delaktig i sitt eget liv och sin egen situation över tid.

Tillsammans med samtycke från brukaren så samordnar och samverkar vi hens samtliga insatser. Tillsammans med brukaren bygger vi upp en struktur som påminner mycket om Case Management. Där brukaren får hjälp och stöd i kontakter med myndigheter och andra instanser, hjälp i vardagen och stöttning kring de vardagssysslor som för brukaren kan vara komplexa och svåra.

Allt vi gör på boendet syftar till att få ner brukarens stressnivåer och på det sättet få en så fungerande vardag utifrån varje enskilds förutsättningar. Då brukare i dag ofta har ett behov som kan sträcka sig över flera områden så ser vi att i vårt uppdrag ligger att samordna de insatser som brukaren har och att finnas som stöd för att utvecklas.

Vår vision
”Vara det stöd som brukaren behöver för att kunna nyttja sina förmågor”

Geografi: Vi ligger c:a 2 timmar från Stockholm i Hofors som ligger mellan Sandviken och Falun

Huvudman: Amicare AB

Org nr: 556871-6004

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Vi träffar den enskilde tillsammans med vår verksamhetsansvarige. Efter det mötet upprättar vi en genomförandeplan för den enskilde.

Övriga upplysningar: Amicare arbetar med att få den enskilde att känna lugn och trygghet i sitt boende. Vi arbetar gärna med personer som har flera diagnoser än en. Sedan starten har vi engagerat några utvalda psykologer som vi arbetar tätt med. Detta för att säkerställa att både den enskilde och personalen har de bästa förutsättningarna för förståelse om varje enskilds behov.

"Amicare Göklund Lågaffektivt bemötande med stöd av Bo Hejlskov" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Inlärningsvårigheter
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neurologisk sjukdom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Arbetsrelaterad rehabilitering
Läkepedagogik
Socialterapi