LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Mo Gård

Tfn: 010-471 66 00

Besöksadress: Norralundsvägen 13, Finspång
Postadress: Norralundsvägen 13, 612 44 Finspång
Placeringsansv: Cecilia Joge Johansson, 010-471 66 18, Richard Östnes, 010-471 67 23
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Barn, ungdomar och vuxna med kombinerade funktionsnedsättningar tillhörande personkrets 1 § 1, 1 § 3 som har behov av att mötas av kunskap och anpassningar för att få en fungerande kommunikation. Mo Gård erbjuder boende och daglig verksamhet för vuxna samt boende för barn och ungdomar i anslutning till gymnasiesärskolestudier eller för barn som av annan anledning behöver bo utanför sitt föräldrahem samt gymnasiesärskola.

Verksamhetsinriktning: Mo Gård är ett stiftelseägt icke vinstdrivande kunskapsföretag med över 70 års samlad erfarenhet och kompetens kring kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar.

Mo Gårds styrka är vår specialistkompetens inom kommunikationsområdet. Vi arbetar med olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila former och Teckenspråk. Det ger individuella förutsättningar för delaktighet och inkludering.

Vi har lång erfarenhet av att möta personer i utmanande situationer och har väl förankrade arbetssätt och pedagogiker. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande där vi lägger stor vikt vid att förebygga och ligga steget före för att utmanande situationer inte ska uppstå. I det förebyggande arbetet anpassar vi den fysiska och sociala miljön.
Vi har lång tradition av att erbjuda stödinsatser till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism som är döva, har hörselnedsättning eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet men också till personer som är hörande med behov av att mötas av kunskap och anpassningar för att få en fungerande kommunikation.

Idag är vi ca 650 medarbetare som arbetar inom organisationen. Mo Gård bedriver i dagsläget verksamheter i Uppland, Stockholm, Östergötland och Skåne samt expanderar även i Södermanland. Under september 2020 öppnar Mo Gård upp det första av fyra LSS gruppboenden och daglig verksamhet i Etablering Nyköping. (Följ utvecklingen www.mogard.se/nyheter-expandering/).

Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar för ett gott liv.

Besök vår hemsida www.mogard.se som ger en tydlig presentation av våra verksamheter i koncernen.

Prata med våra kunniga rådgivare som hjälper dig till rätta och svarar på dina frågor.

Geografi: Finspång, Enköping, Stockholm, Nyköping, Burlöv och Sjöbo.

Huvudman: Stiftelsen Mo Gård

Org nr: 556440-6253

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning hanteras av Mo Gårds kundrådgivare.

Språk: Vi arbetar med olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), taktila former och Teckenspråk.

Övriga upplysningar: Inom Mo Gård finns spetskompetens inom området kommunikation och kombinerade funktionsnedsättningar. I mötet med individen sätter vi fokus på hur vi kan utveckla kommunikationen för att minimera olika problemskapande beteenden.

"Mo Gård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Dubbeldiagnos
Dövblind
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 8p. - Bostad med särskild service för barn och ungdomar
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
SoL 7.1.2 - Sådana boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 ell
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
SoL 7.1.4 - Hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Personkrets
LSS1
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LVU
Personalhandledning finns
Skolundervisning
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO