LSSGuiden.se Sveriges största söktjänst för LSS
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Jobbex Omsorg AB Rundan

Tfn: 0105850090

Besöksadress: Rundvägen 12-18, Flen, Katrineholm
Postadress: Vasavägen 9, 641 31 Katrineholm
Föreståndare: Jarmo Lithander, 0105850063
Placeringsansv: Jarmo Lithander, 0105850063
Platsantal: 8
Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna


Målgrupp: Vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan också ta emot personer med olika tilläggsdiagnoser

Verksamhetsinriktning: Målet för verksamheten är att ge träning och stöd till den enskilde för att utveckla sin självständighet i det vardagliga livet. Stödet kommer att ges för att ta hand om sitt hem, ta hand om sin person, skapa/bibehålla ett socialt nätverk, ha ett jobb, en fritid samt sköta sin ekonomi. Stödet kommer att ges individuellt, utifrån de boendes egna förutsättningar.Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig på inlärningsteori, tydliggörande pedagogik med ett lågaffektivt bemötande. Vi vill skapa positiva rutiner som leder till ökad självständighet. Scheman och rutinerna kommer att vara utformade utifrån den enskildes behov och önskemål.

Ett nära samarbete med alla parter, anhöriga, gode män, uppdragsgivare mm. är en del vårt helhetsarbete.

Varje boende kommer att få en kontaktperson ur personalgruppen.

Huvudman: Jobbex Omsorg

Org nr: 556780-3738

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: 3 kap 11 § SoF
INITIATIV
Initiativ till kontakt kan komma från kommunens handläggare, förälder eller företrädare eller den enskilde själv.

FÖRSTA BESÖKET
En eller flera personer som känner den sökande väl besöker verksamheten för att informera allmänt om personens behov. Från Jobbex Omsorgs sida informeras om vad verksamheten kan erbjuda och allmänna förutsättningar.
Den sökande ombeds återkomma efter godkännande av kommunens representant om intresse finns.

ANDRA BESÖKET
Om båda parter önskar gå vidare bjuds den sökande in för att göra sin bedömning av vad Jobbex kan erbjuda. Ytterligare informationsutbyte sker då.
Den sökande uppmanas själv eller genom annan person återkomma om hen är intresserad. Om så sker, tas förhandlingar upp med placerande kommun för avtalsskrivning.

INFLYTTNING
Om överenskommelse nås, fastställs datum för inflyttning. Ytterligare besök av den sökande planeras. Kontaktrutiner upprättas med den sökandes företrädare om finnes och praktiska frågor löses.

INDIVIDUELL GENOMFÖRANDEPLAN
Tillsammans med utsedd stödperson på boendet skapar den sökande en individuell genomförandeplan, som presenteras för företrädare för placerande kommun.

Övriga upplysningar: Jobbar aktivt med att utveckla de boende kultur och fritidsliv utifrån deras egna önskemål. Målet ät att de boende ska få en aktiv kvalitativ fritid utifrån egna behov . Vi har en medarbetare som enbart har dessa uppgifter.

"Jobbex Omsorg AB Rundan" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Desintegrativ störning
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
LSS 9: 10p. - Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
LSS 9: 9p. - Bostad med särskild service för vuxna eller annan...
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
Särskilda upplysningar
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshin
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO