LSSGuiden.se
LSSGuiden.se
Söktjänst och placeringshjälp för dig som placerar inom LSS och SoL
Glömt lösenordet?

Kronbacken - Vision omsorg AB

Mobil: 076-6477138
Tfn: 010-264 08 54

Besöksadress: Kronvägen 11, Åtvidaberg
Postadress: Kronvägen 11, 59797 Åtvidaberg, 59797 Åtvidaberg
Föreståndare: Madeleine Naredahl, 010-264 08 67
Placeringsansv: Madeleine Naredahl, 072-239 95 57
Platsantal: 21
Lagrum: SoL 7.1.3, Hem för viss annan heldygnsvård


Målgrupp: Män och kvinnor. Ålder 22-65 år. Samsjuklighet, dubbeldiagnos.

Verksamhetsinriktning: Kronbacken erbjuder tre typer av boendeformer inom verksamhetens ramar:

Längan består av fem rum i korridorboende med gemensamhetskök. Rummen är utrustade med egen toalett/dusch, kyl och möblering för en 1a utan kök. Här bor med fördel den som har behov av närhet till personal och övriga kontaktytor samt den med kortare placeringstid. Längan ligger i Kronbackens huvudbyggnad. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.

Lägenhet Kronbacken är 2rok, fullt utrustade och dessa ligger inom fastighetens område och inom tillståndet. Här bor med fördel den som har behov av och förmåga till mer individuellt boende. Här finns all möjlighet att träna på att sköta eget hushåll. Men det är självfallet med närhet till personal och övriga kontaktytor samt att vi prioriterar den med längre placeringstid till dessa platser. Rummen är anpassade även för den klient som har vissa fysiska funktionshinder.

Boendestöd erbjuds efter behov. Vi har sex stycken lägenheter knutna till verksamheten där klienter har möjlighet att ha sin insats än mer individuell.

Totalt erbjuder verksamheten 21 platser på Kronbacken och sex stycken platser i boendestöd.

Vision

Vi vill öka människors tillgång till sig själva. Vi erbjuder en lugn, trygg och stabil miljö där individen vill vara och därigenom ökar tillgången till sig själv.

Mål

Vi arbetar för att klienten ska nå en större självständighet i livet tillsammans med trygg, professionell och beteendeinriktad personal. Målsättningen med vistelsen på Kronbacken är att klienten ska förändra sitt sociala utanförskap och få sin chans och hitta sin väg tillbaka till samhället. Vi tillgodoser klientens behov och skapar en känsla av sammanhang. Vi utgår alltid ifrån klientens förmåga i relation till omgivningens krav.

Verksamhetens innehåll

På Kronbacken erbjuder vi klienten en stabil fysisk, psykisk och meningsfull social miljö i syfte att främja en positiv individuell utveckling. Vi har kognitiva stödinsatser i form av CRA, A-CRA, ÅP , MI-grupp och MRT. Vi har fysiska stödinsatser i form av bl.a gym, idrottshall, promenader och gruppträning. Övriga stödinsatser är t.ex. estetisk verkstad, Natur & kultur-grupp, morgon -och husmöten, helgaktivitet, handlingsturer, stadsbesök, individuella sysselsättningar och bingo.

Vårt sätt att arbeta parallellt med en individs olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera medicin och även LARO för din klients räkning.

Vi arbetar alltid med tanken om transparens och delaktighet i insatsen där vi med tydliggörande pedagogik formar insatsens krav efter klientens förmågor. Vi förhåller oss alltid till den dagliga balansen mellan krav och förmåga i relation till klientens energi och belastning. Man får som klient en mentor tilldelad. Mentorn ansvarar också för att varje månad och vecka hålla ett utvärderande och planerande samtal, Månadsplanering/Mentorsamtal. Detta används som grund för upprättandet av t.ex. månadsrapport och för att följa utvecklingen. Hos oss kan man som klient och uppdragsgivare välja bland ovan nämnda kognitiva och fysiska stödinsatser, samtliga inriktade på ett liv utan missbruk samt minskad psykisk ohälsa och problemskapande beteende.

Geografi: Kronbacken ligger på landet i den lilla byn Falerum strax utanför Åtvidaberg i södra Östergötland.

Huvudman: Vision Omsorg AB

Org nr: 5567685101

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås alltid av en gemensam bedömning av behov och utformning av insats. Vid de fall det är möjligt ser vi med fördel att studiebesök äger rum inför placering.

Språk: På Kronbacken talas utöver svenska bl.a. engelska.

Övriga upplysningar: Boendeformen och kompetensen gör det möjligt att placera särskilt vårdkrävande klienter där samsjuklighet i form av missbruk och psykisk ohälsa är primärt vårdbehov.

"Kronbacken - Vision omsorg AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. LSSGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismliknande tillstånd
Autistiska syndrom
Blandmissbruk
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hjärnskada
Inlärningsvårigheter
Missbruk-alkohol
Missbruk-drog
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykiskt funktionshinder
Psykosocial problematik
Schizofreni
Stroke
Utvecklingsstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 7.1.3 - Hem för viss annan heldygnsvård
Målgrupp
Kvinnor och män
Personkrets
LSS1
LSS2
LSS3
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
Personalhandledning finns
Stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Tillståndsbevis utfärdat av Socialstyrelsen/IVO
Vårdpedagogik
Socialterapi